2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Conèixer, determinar experimentalment i modelar les propietats termodinàmiques i de transport de fluids multicomponents per a sistemes i tecnologies de conversió d'energia.
  CE2 Seleccionar i estudiar la viabilitat de tecnologies de conversió energètica amb la inclusió de les energies renovables més adequades per a una determinada aplicació.
  CE3 Dissenyar i integrar les tecnologies de conversió d'energia tèrmica en sistemes energètics eficients i de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant eines informàtiques específiques.
  CE4 Modelar i analitzar la demanda energètica en edificis mitjançant eines informàtiques específiques per a la integració de sistemes eficients de conversió d'energia.
  CE5 Elaborar, planificar i gestionar projectes de R+D+i en l'àmbit nacional i internacional i utilitzar eines habituals en aquest camp per a la recerca d'informació, tractament de dades i transferència de coneixement.
  CE6 Desenvolupar un treball exhaustiu en l'àmbit dels sistemes i tecnologies de conversió energètica i defensar públicament.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears