2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
   Contents
Topic Sub-topic
1. INTRODUCCIÓ. -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica.
2. CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar.
3.CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia.
-Difusió turbulenta de gasos.