2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Assessment
  Description Weight
Presentations / expositions Treballs pràctics individuals/equip, que consisteixin en l'anàlisi de casos i treballs a l'aula. 30%
Objective multiple-choice tests Examen final (teoria/pràctica) 70%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: examen 100% de la nota.