2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL
   Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC14 Conèixer i dissenyar les operacions unitàries.
  AC15 Conèixer eines estadístiques que permetin relacionar diferents variables mediambientals.
  AC16 Dissenyar, operar i mantenir obres, instal•lacions industrials i serveis que permetin la minimització de l'impacte ambiental.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professional
  AP1 Assessorar en afers d'enginyeria legal, econòmica o financera, relacionada amb els àmbits ambientals més comuns.
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Research
  AR1 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D.
  AR2 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca escollit.
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Lideratge.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.