2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL
   Continguts
Tema Subtema
1. Poders públics i organització territorial. 1.1. Teoria de l’Estat i divisió de poders.
1.2. La forma d’Estat.
1.3. L’Estat autonòmic.
1.4. Organització territorial de Catalunya.
2. Fonts del Dret Administratiu. 2.1. La Constitució.
2.2. La llei i les seves manifestacions.
2.3. El reglament i les formes subordinades de l’ordenament.
3. Acte administratiu i procediment administratiu. 3.1. Concepte d’acte administratiu.
3.2. El procediment administratiu com a institució.
3.3. L’estructura del procediment administratiu.
4. La revisió d'actes en via administrativa i en via jurisdiccional. 4.1. La revisió dels actes administratius.
4.2. Característiques dels recursos administratius.
4.3. Tipus de recursos administratius.
5. Fonts del Dret Ambiental. 5.1. Origen i evolució del Dret Ambiental espanyol.
5.2. El marc internacional de la protecció jurídica del medi ambient.
5.3. Principis generals de l’actual marc internacional.
6. Organització administrativa mediambiental general i sectorial. 6.1. El paper de l’Administració en la defensa del medi ambient.
6.2. L’organització administrativa del medi ambient.
6.3. Organització actual a Espanya i Catalunya.
7. Competències mediambientals. 7.1. Distribució de competències Estat-Generalitat.
7.2. El paper del Dret Comunitari en el medi ambient.
7.3. Les competències mediambientals dels ens locals.
8. Intervenció administrativa mediambiental: llicència, autorització, avaluació d'impacte ambiental. La LIIA. 8.1. La situació anterior i els principis de la Directiva IPCC.
8.2. Contingut i estructura de la LIIAA.
8.3. El règim transitori.
9. Accés a la informació i participació ciutadana en l’àmbit del medi ambient. 9.1. El dret a la informació sobre el medi ambient.
9.2. Participació ciutadana en defensa del medi ambient.
9.3. L’auditoria ambiental i la gestió ecològica de l’empresa.
9.4. L’etiquetatge ecològic.
10. Protecció de la legalitat mediambiental. 10.1. El dret sancionador administratiu.
10.2. El dret penal ambiental com a tancament del sistema.