2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Continguts
Tema Subtema
1. Introducció. Conceptes bàsics. Introducció. Naturalesa del só. Pressió, intensitat i potencia sonores. Unitats de mesura. . Suma i resta de nivells sonors.Anàlisis espectral. Corbes de ponderació. Paràmetres i descriptors acústics
2. Efectes del soroll Introducció. Efectes del soroll sobre l’audició. Sistema auditiu. Efectes fisiològics no auditius. El soroll i el son. Efectes psicosocials. Altres efectes del soroll

3. Propagació del so en exteriors Radiació acústica d’una font sonora. Direccionalitat de las fonts sonores. Atenuació per la distància. Efectes del terra. Efectes atmosfèrics. Efectes de la vegetació. Atenuació por barreres
4.Mesura del soroll. Instrumentació. Micròfon de camp sonor.Sonómetres.Analitzadors de freqüència.Mesura de l’exposició sonora o dosis de soroll. Dosímetres. Tècniques generals de mesura del soroll.
5. Impacte sonor causat per distintes fonts. Obres públiques.Trànsit. Ferrocarrils. Aeroports. Instal·lacions industrials. Soroll urbà. Mapes acústics.
6. Control del soroll. Control del soroll en la font. Absorció acústica. Reverberació. Aïllament acústic. Barreres acústiques.
7. Normativa i reglamentacions Ordenances municipals. Normativa autonòmica. Reglamentació nacional i internacional. Altres normes i reglaments