2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental (2006)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC4 Comprendre els mecanismes d'intercanvi del sòl amb el món vegetal per arribar a la màxima sostenibilitat i fertilitat del món agrícola.
  AC5 Aprendre a Restaurar situacions de contaminació o de desertificació o d'esterilitat del sòl.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC9 Conèixer totes les fonts d'energia, especialment les d'origen renovable, saber com es poden utilitzar, transformar i fer-ne ús eficient.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC14 Conèixer i dissenyar les operacions unitàries.
  AC15 Conèixer eines estadístiques que permetin relacionar diferents variables mediambientals.
  AC16 Dissenyar, operar i mantenir obres, instal•lacions industrials i serveis que permetin la minimització de l'impacte ambiental.
  AC17 Realitzar anàlisis de cicle de vida.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Profesionalizador
  AP1 Assessorar en afers d'enginyeria legal, econòmica o financera, relacionada amb els àmbits ambientals més comuns.
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Investigador
  AR1 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D.
  AR2 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca escollit.
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Lideratge.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC11 Aprender a aprender
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).