2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Nanociència i Nanotecnologia (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Research
  AR1 Conèixer les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biología i ciencia dels materials.
  AR2 Saber aplicar conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars i dispositius moleculars senzills
  AR3 Saber interpretar processos químics i biològics que funcionin en base a interaccions intermoleculars
  AR4 Identificar les forces intermoleculars implicades en l’estabilització d’estructures multimoleculars així com saber distingir la seva importància relativa
  AR5 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars
  AR6 Entendre la utilitat de la química supramolecular per a la construcció de dispositius moleculars i de materials moleculars nanoestructurats
  AR7 Reconèxier com propietats físiques concretes poden derivar-se de l’estructura dels materials moleculars i de les interaccions intermoleculars que s’estableixen en la seva estructura.
  AR8 Adquirir criteris sobre la naturalesa de la matèria tova d’origen biològic
  AR9 Analitzar les propietats i comportament de les molècules biològiques
  AR10 Introducció al concepte de Sala Blanca. Tipus de sales blanques.
  AR11 Requeriments per treballar en una Sala Blanca. Manipulació de materials
  AR12 Descripció dels processos tecnològics habituals en una sala blanca
  AR13 El concepte de “run”: conjunt encadenat de processos.
  AR14 Coneixement pràctic dels processos de fotolitografia
  AR15 Coneixement pràctic dels processos de gravat
  AR16 Coneixement pràctic dels processos de deposició
  AR17 Coneixement pràctic dels processos a alta temperatura i de creixement
  AR18 Coneixement pràctic dels processos de nanolitografia
  AR19 Inspecció i caracterització de processos
  AR20 Conèixer les bases conceptuals de la mecànica estadística
  AR21 Entendre la física i la química dels estats excitats
  AR22 Utilitzar adequadament les eines matemàtiques del camp de la química teòrica
  AR23 La modelització quàntica de reaccions i processos en fase condensada
  AR24 Conèixer les bases conceptuals de la dinàmica molecular
  AR25 Conèixer les bases de l'estudi de l'estat sòlid
  AR26 Interpretar i correlacionar l'estructura dels materials i les seves propietats
  AR27 State-of-the-art of the current techniques used to characterise nanostructures.
  AR28 Capabilities, limitations and applications of the characterisation techniques.
  AR29 Identification of the characterisation techniques that can be used to solve a specific problem.
  AR30 Interpretation of the information obtained from the characterisation techniques.
  AR31 Capability to use SEM, TEM, AFM and Confocal Microscope from a practical point of view.
  AR32 Comprensió del concepte Nanobiotecnologia i avaluació crítica dels beneficis i inconvenients de les aplicacions potencials de la Nanobiotecnologia.
  AR33 Comprensió del que implica la Biotecnologia, fites importants a la historia de la biotecnologia, una avaluació crítica dels beneficis I inconvenients de les aplicacions potencials de la biotecnologia.
  AR34 Entendre l’estructura I funció de l’ADN, el vincle que existeix entre ADN i proteïna, I les seves conseqüències.
  AR35 Adquirir bons coneixements sobre la replicació de l’ADN I el paper dels fragments d’Okazaki I les telomerases al procés de replicació.
  AR36 Comprensió de l’expressió gènica I dels processos involucrats (transcripció I translació I possibles mutacions, addicions I deleccions de gens que puguin donar-se.
  AR37 Coneixement del paper dels aminoàcids i la importància de l’estructura de la proteïna en les seves funcions, així com també familiaritzar-se amb les diferents classes de proteïnes que existeixen al cos humà.
  AR38 Comprensió del terme enzims i els mecanismes amb els que catalitzen reaccions biològiques.
  AR39 Entendre el paper dels anticossos al sistema immune i com les propietats dels anticossos poden ser explotades per a ús terapèutic i en diagnòstics.
  AR40 Coneixement dels termes enzims de restricció, ligases i els processos involucrats en la tecnologia de l’ADN recombinant.
  AR41 Comprensió amb una visió general de la història de l’ADN recombinant i explotació comercial del seu descobriment.
  AR42 Entendre que són enzims termofílics, ADN polimerasa, els pasos involucrats en la reacció en cadena de la polimerasa i els diferents formats de PCR I ús d’aquests diferents formats.
  AR43 Comprensió de les diferències entre l’estil literari de patents I articles científics.
  AR44 Entendre el procés involucrat en la producció d’organismes genèticament modificats I familiaritzar-se amb el potencial d’aplicacions de GMOs.
  AR45 Habilitat per defensar i contradir GMOs de forma objectiva a nivell de consum, salut I medi ambient.
  AR46 Adquirir bons coneixements sobre cèl•lules mare, les diferències entre cèl•lules mare adultes i embrionàries, i les seves respectives avantatges i desavantatges.
  AR47 Comprensió dels mètodes utilitzats per la diferenciació de cèl•lules mare, aplicacions potencials clíniques i companyies que treballen en aquest camp.
  AR48 Entendre que és teràpia gènica, tècniques utilitzades i aplicacions clíniques.
  AR49 Coneixements dels objectius i resultats del projecte de genoma humà.
  AR50 Entendre la genòmica, transcriptòmica i proteòmica i les eines que són utilitzades per estudiar cada una d’elles.
  AR51 Comprensió de comparative genomics i de l’ús de cDNA microarrays per fàrmacs potencials candidats seleccionats.
  AR52 Familiaritzar-se amb les fases involucrades en la introducció de fàrmacs a través de processos clínics dins del mercat.
  AR53 Tenir consciència del concepte de propietat intel•lectual i del procés involucrat en patentar.
  AR54 Entendre les avantatges i aplicacions dels microsistemes i les tècniques de microfabricació.
  AR55 Comprendre amb claredat les diferents tècniques de funcionalització i deposició de superfícies, i els avantatges i desavantatges relatius de cada tècnica.
  AR56 Entendre les bases de l’autoensamblatge, els conceptes de les diferents aproximacions al autoensamblatge biològic i les aplicacions potencials d’aquestes aproximacions.
  AR57 Entendre les propietats relacionades amb el tamany de les nanopartícules, i els mètodes de producció, estabilització i biofuncionalització.
  AR58 Coneixements sobre la teoria DLVO.
  AR59 Entendre els fonaments de les diferents tècniques i les aplicacions, avantatges i inconvenients de cada una.
  AR60 Entendre quines són les propietats i mètodes de producció de nanotubs de carbó, així com també, bon coneixement de les aplicacions potencials per electrònica i diagnòstics.
  AR61 Comprensió dels termes biosensors d’afinitat i catalítics i tenir capacitat per disenyar un microsistema.
  AR62 Coneixement ampli sobre les aplicacions de la computació de l’ADN per a la solució de the Hamiltonian Path Problem.
  AR63 Adquirir una visió general de com podrien treballar els mecanismes d’electrònica de l’ADN i quins són les possibilitats potencials de cada mecanisme.
  AR64 Comprensió de l’ús de les propostes d’enginyeria de teixits en el reemplaçament/regeneració d’òrgans/ossos/dents in vivo i in vitro.
  AR65 To know the basic principles of the techniques employed in the field of nanofabrication and nanoprocessing of materials.
  AR66 To achieve the ability to choose among the nanofabrication methods to solve specific problems in nanotechnology.
  AR67 Promote the team and interdisciplinary working.
  AR68 Description of nanosensors operation and signal quantification methods
  AR69 Knowledge of the performance parameters of nanosensors
  AR70 Knowledge of the nanostructures for analytical purposes
  AR71 Identification of application areas of chemical nanosensors
  AR72 Identification of strengths and weaknesses of nanosensors devices
  AR73 Coneixement general dels materials rellevants en el camp de la nanotecnologia.
  AR74 Coneixement general de les tècniques més importants de nanofabricació i caracterització de les nanoestructures.
  AR75 Visió general dels camps principals d’aplicació dels nanomaterials, emfatitzant aquelles que en l’actualitat tenen un major impacte social: nanobiomedecina, nanoelectrònica, nanoenergia, entre d’altres.
  AR76 Description of chemical and physical principles of nanosensors
  AR77 Termodinàmica d’un sistema que conte una superficie/interfície
  AR78 Estructura de la superfície i tècniques utilitzades
  AR79 Propietats inherents a la superfície
  AR80 Estudi cinètic i termodinàmic dels processos moleculars que es donen en una superfície.
  AR81 Interpretar les corbes de nivell plasmàtic de fàrmac representatives del trànsit del fàrmac a través de l’organisme (LADMER), consecutivament a l’administració del fàrmac a partir de sistemes nanostructurats i per les vies utilitzades en terapèutica.
  AR82 Saber calcular les constants i els paràmetres farmacocinètics, després de l’administració del fàrmac a dosis única o en un règim de dosis múltiples, necessaris per a l’estimació de la biodisponibilitat.
  AR83 Estudiar la influencia de diferents factors biofarmacèutics i farmacocinètics en la biodisponibilitat i eficàcia terapèutica.
  AR84 Estudiar la biodisponibilitat i bioequivalència dels fàrmacs a partir dels sistemes nanostructurats dissenyats.
  AR85 Correlacionar els estudis d’alliberacio in vitro dels fàrmacs amb els estudis farmacocinètics in vivo.
  AR86 Entendre i diferenciar les estratègies de síntesi per a la preparació de nanomaterials
  AR87 Conèixer els conceptes fonamentals per al disseny d’un procediment sintètic
  AR88 Habilitat bàsica d’utilització de microscopis d’escombrat i forces.
  AR89 Diferenciar els modes de formació d’imatge de cada tècnica de microscòpia, saber interpretar la informació i conèixer possibles fonts d’error d’interpretació.
  AR90 Saber extreure informació quantitativa a partir dels mètodes bàsics d’anàlisi de la difracció, d’imatges i de les tècniques analítiques relacionades.
  AR91 Valorar la idoneïtat d’utilitzar eines de microscòpia per a la resolució d’un problema específic en termes d’esforç humà i econòmic – resultats esperats.
  AR92 Definir estratègies de caracterització per microscòpia electrònica o de sonda propera en funció de la problemàtica a resoldre i de la complementarietat amb altres tècniques de caracterització.
  AR93 Valorar la complementarietat de les observacions directes amb les eines de quantificació i simulació adequades per a l’anàlisi en profunditat de la informació.
  AR94 Els conceptes bàsics de les espectroscòpies de RMN i RPE.
  AR95 Conèixer els mètodes específics de les espectroscòpies i els seus límits d’aplicació dins del camp de la nanociència.
  AR96 Utilitzar amb criteri els principis de les espectroscòpies.
  AR97 Habilitat bàsica d’utilització de microscopis de transmissió i escombrat.
  AR98 Diferenciar els modes de formació d’imatge entre SEM i TEM, saber interpretar la informació i conèixer possibles fonts d’error d’interpretació.
  AR99 Definir què és un col•loide i una interfície i haurà de saber donar exemples de tipus de sistemes col•loïdals i interfícies.
  AR100 Comprendre perquè les dispersions col•loïdals són metaestables i cóm poden conservar-se en un estat metaestable per estabilització electrostàtica o estèrica, que hauria de saber presentar en termes de gràfics d’energia lliure en funció de la separació de partícules, mostrant les diferents contribucions atractives i repulsives. Això fa necessari que l’alumne es familiaritzi amb les forces intermoleculars i amb les seves resultants, les forces entre partícules, l’electrostàtica de les solucions d’electròlit i els models de la doble capa elèctrica.
  AR101 Explicar les propietats cinètiques, d’espargiment i electrocinètiques dels col•loides.
  AR102 Distingir el diferent comportament reològic que poden presentar els col•loides.
  AR103 Analitzar les propietats fisicoquímiques de les solucions de molècules amfifíliques.
  AR104 Conèixer els conceptes físics fonamentals del funcionament de dispositius i màquines moleculars que permetin el disseny de nous enginys moleculars.
  AR105 Entendre i diferenciar les estratègies de síntesi per a la preparació de enginys moleculars.
  AR106 Conèixer els conceptes fonamentals per al disseny d’un procediment sintètic en aquest camp.
  AR107 Conèixer els conceptes fonamentals relacionats amb la catàlisi.
  AR108 Saber interpretar diferents fenòmens relacionats amb els catalitzadors; processos d’activació i desactivació.
  AR109 Proposar fases actives per a diferents reaccions catalítiques.
  AR110 Conèixer les possibilitats d’aplicació de les diferents tècniques de preparació en funció del catalitzador.
  AR111 Interpretar la informació provenint de les diferents tècniques de caracterització i relacionar-la amb el comportament dels catalitzadors.
  AR112 Identificar les possibilitats de les diferents tècniques de caracterització per a la resolució d’un problema concret.
  AR113 Saber interpretar els processos químics i biològics que tenen lloc en els metal•loenzims
  AR114 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització dels metal·loenzims
  AR115 Interpretar la informació obtinguda de les tècniques de caracterització.
  AR116 Relacionar les propietats físiques i químiques concretes del centre actiu dels metal•loenzims amb l’activitat biològica que presenten.
TypeB Code Competences Transversal
  Research
  BR1 Resoldre problemes de manera efectiva
  BR2 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  BR3 Treballar de manera autònoma amb iniciativa
  BR4 Capacitat de gestió de la informació
  BR5 Capacitat d’anàlisi i síntesi
  BR6 Treballar de manera col•laborativa
  BR7 Capacitat d’organització i planificació
  BR8 Presa de decisions
  BR9 Habilitats en les relacions interpersonals
  BR10 Teamwork
  BR11 Capacity to learn
  BR12 Capacity to adapt to new situations
  BR13 Critical abilities
  BR14 Capacity for analysis and synthesis
  BR15 Aprendre a aprendre
  BR16 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a profesional
  BR17 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
  BR18 Treball en equip
  BR19 Raonament crític
  BR20 Aprenentatge autònom
  BR21 Capacity for generating new ideas (creativity)
  BR22 Assolir habilitat en el maneig de les fonts bibliogràfiques
TypeC Code Competences Nuclear
  Research
  CR1 Comunicar-se de manera efectiva en la pràctica professional i com a ciutadà
  CR2 Dominar l’expressió i la comprensió de, pel cap baix, un idioma estranger
  CR3 Tenir una perspectiva àmplia i global del món
  CR4 Tenir adquirides les competències bàsiques en TIC
  CR5 Knowledge of a second language
  CR6 Ability to communicate with experts of other professional fields
  CR7 Tenir adquirides les competències bàsiques en biotecnologia, nanotecnologia y nanobiotecnologia
  CR8 Tenir una perspectiva àmplia i global del món