2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència i Nanotecnologia (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR1 Coneixement general dels materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.
  AR2 Entendre les propietats relacionades amb el tamany de les nanoestructures i els mètodes de producció, estabilització i biofuncionalització.
  AR3 Coneixement general de les tècniques més importants de nanofabricació i caracterització de les nanoestructures.
  AR4 Visió general dels camps principals d’aplicació dels nanomaterials, emfatitzant aquelles que en l’actualitat tenen un major impacte social: nanobiomedecina, nanoelectrònica, nanoenergia, entre d’altres.
  AR5 Conèixer les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biologia i ciència dels materials.
  AR6 Saber aplicar conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars, dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
  AR7 Saber interpretar processos químics i biològics que funcionin en base a interaccions intermoleculars.
  AR8 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
  AR9 Reconèixer com propietats físiques concretes poden derivar-se de l’estructura dels materials moleculars i de les interaccions intermoleculars que s’estableixen en la seva estructura.
  AR10 Comprendre i gestionar el concepte de Sala Blanca i els processos associats.
  AR11 Coneixement pràctic dels processos de fotolitografia, gravat, deposició, creixement a altes temperatures i nanolitografia.
  AR12 Inspecció i caracterització de processos.
  AR13 Conèixer les bases conceptuals de la mecànica estadística.
  AR14 Entendre la física i la química dels estats excitats.
  AR15 Utilitzar adequadament les eines matemàtiques del camp de la química teòrica.
  AR16 Conèixer les bases de l'estudi de l'estat sòlid.
  AR17 Comprensió del concepte Nanobiotecnologia i avaluació crítica dels beneficis i inconvenients de les seves aplicacions potencials.
  AR18 Entendre l’expressió gènica, funció de l’ADN i els processos que se’n deriven.
  AR19 Entendre el paper de les proteïnes, enzims i anticossos en el cos humpa i com les propietats dels anticossos poden ser explotades per a ús terapèutic i en diagnòstics.
  AR20 Comprensió de les cèl•lules mare, les diferències entre cèl•lules mare adultes i embrionàries, i les seves respectives avantatges i desavantatges. Els mètodes utilitzats per la seva diferenciació, aplicacions clíniques.
  AR21 Entendre la genòmica, transcriptòmica i proteòmica i les eines que són utilitzades per estudiar cada una d’elles.
  AR22 To understand the basic principles employed in the field of nanofabrication and nanoprocessing of materials, and the main techniques used in this area in order to select the most appropriate nanofabrication methods to solve specific problems in nanotechnology.
  AR23 To know the fiel of nanosensors, their chemical and physical principles, operation and performance paramenters.
  AR24 Knowledge of the nanostructures for analytical purposes.
  AR25 Identification of application areas of chemical nanosensors.
  AR26 Identification of strengths and weaknesses of nanosensors devices.
  AR27 State-of-the-art,capabilities, limitations and applications of the current techniques used to characterise nanostructures.
  AR28 Identification of the characterisation techniques that can be used to solve a specific problem.
  AR29 Interpretation of the information obtained from the characterisation techniques.
  AR30 Capability to use SEM, TEM, AFM and Confocal Microscope from a practical point of view.
  AR31 Aplicar coneixements de nanocatàlisi a la interpretació de diferents fenòmens relacionats amb els catalitzadors i conèixer les diferents tècniques de preparació dels catalitzadors.
  AR32 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització dels metal•loenzims.
TipusB Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BR2 Treballar de manera autònoma amb iniciativa.
  BR3 Capacitat de gestió de la informació.
  BR4 Capacitat d’organització i planificació.
  BR5 Presa de decisions.
  BR6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a profesional.
  BR7 Teamwork.
  BR8 Capacity to learn.
  BR9 Capacity to adapt to new situations.
  BR10 Critical abilities: analysis and syntesis.
  BR11 Capacity for generating new ideas (creativity).
TipusC Codi Competències Nuclears
  Recerca
  CR1 Comunicar-se de manera efectiva en la pràctica professional i com a ciutadà.
  CR2 Dominar l’expressió i la comprensió de, pel cap baix, un idioma estranger.
  CR3 Tenir una perspectiva àmplia i global del món.
  CR4 Tenir adquirides les competències bàsiques en TIC.
  CR5 Ability to communicate with experts of other professional fields.