2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR1 Consolidar els coneixements assolits en estudis previs i afegir una branca potenciadora i especialitzadora vers el món de la recerca.
  AR2 Aprofundir en els coneixements d'enginyeria termodinàmica de fluids i la seva aplicació científica.
  AR3 Conèixer l'hetereogeneitat de problemàtiques que poden sorgir des de la base de la multidisciplinarietat d'àmbits on es desenvolupa la recerca.
  AR4 Saber treballar amb seguretat al laboratori.
  AR5 Saber utilitzar els Programes de Simulació especiífics per a càlculs de propietats termofísiques i temodinàmiques.
  AR6 Conèixer la normativa sobre enmagatzematge de productes perillosos.
  AR7 Saber dissenyar modificacions en els muntatges dels aparells per aconseguir medicions més ràpides i més fiables.
  AR8 Saber els mètodes i programes de càlcul específics per a cada instrumentació experimental.
  AR9 Conèixer els equips comercials i nous.
  AR10 Saber seleccionar els fluids més adients per a cada ús industrial.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel.lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat.
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social.
  BC10 Lideratge.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).