2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009)
Grau de Turisme (2009)
1r i 2n Cicle
Màsters
Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes (2011)
Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística (2010)

Les competències i el currículum nuclear a la URV.

La URV ha d’oferir als estudiant tots els mitjans necessaris per assolir una educació integral i que ampliï els coneixements i habilitats en totes les àrees del coneixement, aprofundint en l’àmbit de l’especialització que hagin triat, tot preparant-los per a l’aplicació dels coneixements en una professió i per al propi desenvolupament personal.

Per aquest motiu la URV ha dissenyat els diferents ensenyaments partint de les competències corresponents al perfil professional de la titulació, competències que no solament facin referència als coneixements propis del saber i saber fer, sinó també als del saber ser i estar. Aquest disseny s’emmarca en una altra manera d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge basat precisament en aquestes competències professionals.

La nostra universitat entén que posseeix competència professional qui disposa dels coneixements, destreses i actituds necessaris per exercir la seva activitat laboral, resol problemes de manera autònoma, activa i crítica alhora que té la capacitat per col·laborar amb l'entorn laboral i l'organització del treball. De aquí que cada ensenyament ha definit les seves competències segons el seu perfil professional distingint entre:

- Les competències específiques pròpies del saber i del saber fer del camp disciplinar propi de la titulació.

- Les competències transversals, per la seva banda, fan referència a l’àmbit personal (saber ser) i a l’àmbit social-participatiu (saber estar) i per tant a aspectes actitudinals. El seu caràcter transversal és indicatiu de què poden aparèixer en diferents titulacions independentment del seu àmbit d’estudi, no són exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, per exemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient, etc.

- Les competències nuclears no les defineix cada titulació sinó que venen donades per la pròpia la URV i són les que hauria de tenir qualsevol universitari que obtingués una titulació en la nostra universitat, és el distintiu del titulat URV, és el que es coneix amb el nom de Currículum Nuclear.

El llistat final dels tres tipus de competències (específiques, transversals inuclears) de cada titulació ha de donar resposta tant al perfil professional com al perfil acadèmic de la titulació.

Tots els plans d’estudis han de permetre doncs, un equilibri adequat entre la profunditat de l’especialització i l’amplitud del coneixement. En aquest sentit, les matèries de formació bàsica i les obligatòries de cada pla d’estudis han de proporcionar la profunditat suficient en l’especialització, la requerida per les competències i habilitats necessàries per a l’exercici professional en l’àmbit respectiu, mentre que les matèries optatives han de permetre a l‘estudiant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu interès, així com, de forma especial, ampliar els seus coneixements i habilitats generals en àmbits diferents dels de la titulació triada.

D’altra banda, hi ha coneixements i habilitatsconcretes que tots els estudiants de la URV haurien d’assolir, de manera quequalsevol titulació els ha de garantir, és el Currículum Nuclear de la URV .

El Currículum Nuclear de la URV s’organitza en dos tipus de requeriments: Instrumentals i generals.

-Requeriments de coneixements instrumentals:

- Requeriments generals:

Com es treballen les competències nuclears a la URV?

Les competències del CN es poden treballar de manera integrada, addicional o a través d’acreditació.

Per més informació sobre el Currículum Nuclear de la URV i les diferents opcions per assolir-lo consulteu els enllaços següents:

http://www.urv.cat/estudis/credits/curriculum_nuclear_B1.html#defestrategies

http://www.urv.cat/estudis/credits/estrategies_obtencio_competencies.html

I concretament sobre la C1 afegir que es podrà obtenir bàsicament:

- De manera integrada :

  • Amb la superació de 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès del grau que curses a la URV.
  • Si el teu pla d'estudis no inclou assignatures impartides en anglès, la competència es podrà assolir, també, amb la superació de 12 ECTS d'assignatures cursades, simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa.
  • Amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès. (Hi ha la possibilitat de fer-lo en d'altres llengües, segons la normativa establerta en cada centre.)

- Acreditant el nivell B1 o B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües:

  • B1 : Per aquells estudiants admesos el curs 2013-14 o en cursos anteriors.
  • B2: Per aquells estudiants admesos el curs 2014-15 o en cursos posteriors.

La superació del nivell mínim es podrà acreditar amb la presentació dels documents següents:

• Certificat del nivell B1/B2 (vegeu la taula d'equivalències i institucions aprovada)

• Obtenció de títols oficials que implícitament contenen els coneixements requerits per la competència C1 (vegeu els títols aprovats per l'acreditació)

La taula d'equivalències conté les institucions reconegudes per la URV per acreditar la competència nuclear i els nivells mínims que es consideren equivalents al B1/B2. Els estudiants però, podran superar aquesta competència acreditant un nivell superior al mínim exigit d'alguna de les institucions aprovades a la taula anterior.

Per a més informació sobre els ensenyaments en concret, clicar els enllaços que us mostrem a continuació: