2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A18 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
 A31 Coneixement de les patologies de la construcció i dels mètodes i tècniques constructives d'aplicació a la conservació, restauració i rehabilitació, en l'edificació i obra civil, de fonamentacions, estructures, obra gruixuda i obra acabada.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4 Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
 B8 Identifica possibles riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa