2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Destinarem els principis del curs (el primer dia de classe i també, per estalviar temps, el Campus Virtual) a conèixer les característiques del grup.
La base amb la que arriba l'alumnat no és la mateixa segons l'experiència de cada persona, els estudis previs, i les activitats extrauniversitàries.
A partir d'aquí, es crearan els grups de treball i es plantejaran modificacions parcials al programa docent (per suplir mancances i per eliminar duplicitats)
Aquestes activitats introductòries han de permetre, també, començar la interacció entre totes i cadascuna de les persones del grup.
Sessió Magistral Es preveu un mínim de dues i un màxim de tres sessions de classe magistral per explicar quin és el marc jurídic en el que ens trobem en la nostra cultura occidental amb influències romanes.
Aquestes sessions es fan mitjançant diapositives que es trobaran disponibles també en el campus virtual per a la seva consulta posterior.
Taller (arquitectura) Es preveu la creació de quatre grans grups de debat i la creació de tants equips petits (de quatre persones) com correspongui pel nombre de persones matriculades.
Aquests grups de debat han d'elaborar una proposta dintre del seu àmbit d'estudi:
- resposta als conflictes en les relacions entre les persones,
- resposta a les necessitats dels usuaris dels edificis i espais,
- resposta a les necessitats pròpies dels elements construïts,
- resposta a les necessitats pròpies del territori
Els equips de treball han de convertir-se en grup d'anàlisi de les tasques realitzades en els quatre grups de debat - i per tant han d'estar formats per una persona de cada grup.
El professor observa el debat dels grups i fa de zitzània.
Els debats són presencials. En el cas d'alumnes expatriats, hauran d'establir els seus grups de debat via Moodle.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es preveu la necessitat de resolució d'alguns casos pràctics:
- la realització d'un estudi de tipus pericial/forense sobre algun element determinat
- la realització d'una valoració econòmica d'algun habitatge
Aquests casos pràctics es faran de manera individual.
Igualment, la carpeta d'aprenentatge ha de permetre que l'alumnat expliqui al professor quina és la seva evolució, presenti preguntes sobre el curs, o proposi modificacions al calendari o al ritme de les classes.
Atenció personalitzada La resolució de dubtes de manera personalitzada és possible en qualsevol moment que l'alumnat ho demani.
Existeixen també diverses eines en el campus virtual.
Es pretén que el contacte amb el professor formi part de l'assignatura (tant si s'expressen dubtes com si és un simple rendiment de comptes que permeti conèixer les tasques realitzades, el procés mental seguit, o els esforços esmerçats) i, per tant, tingui un pes en la nota final.