2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A36
C5
Les activitats introductòries s'entenen com el procés de presentació de cadascuna de les persones que participen en el curs, així com també impliquen un pacte entre cadascuna de les persones amb la resta, per a les activitats a realitzar al llarg de les sessions de treball.
L'avaluació s'entén com el compliment d'aquest pacte implícit i es valorarà segons l'assistència durant el curs i la col·laboració en l'equip de treball.
10
Taller (arquitectura)
A36
B4
B5
C3
C5
La participació en el Taller implica un intens debat amb la resta d'alumnes.
Aquest debat dóna com a resultat uns documents de conclusions, que s'exposen a la resta de grups de treball.
Per part dels estudiants implicats, a més, comporta l'obligatorietat d'explicar el seu procés de treball (Carpeta d'Aprenentatge)
50
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A36
A40
B4
B8
C3
C4
C5
L'alumnat rebrà dos o tres (**) encàrrecs professionals que haurà de presentar, en temps i forma adequats. Mitjançant la presentació d'aquests encàrrecs demostrarà la seva capacitat per elaborar documents vàlids en l'àmbit jurídic.
(**) el nombre exacte es definirà el segon dia de classe, d'acord amb les conclusions de les activitats introductòries del primer dia
25
Proves pràctiques
A21
A36
A40
B4
B5
B8
C2
C3
C4
C5
Entenem com "proves pràctiques" aquelles activitats que l'alumnat realitzi en l'estudi de casos. 0
Altres  

La qualitat de les presentacions, l'ortografia, la riquesa del llenguatge, l'esforç (no pas la capacitat) d'empatia amb el grup de treball, l'harmonia o equilibri entre les diferents activitats i tasques realitzades...

10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El pes total de les activitats i avaluacions és 105 sobre un màxim de 100.

Excepte en l'apartat de compliment del pacte establert en les "activitats introductòries", el pes de cadascuna de les altres activitats/avaluacions ha de superar la meitat del pes possible perquè se sumin.

L'avaluació és continuada. És important l'assistència a classe (classe "virtual" en el cas d'Erasmus ()), tant a les tasques teòriques com als tallers. L'absència no justificada a 1/3 de les sessions comporta la impossibilitat d'avaluar per treball de curs.
Es considera possible, doncs, poder aprovar l'assignatura mitjançant la feina realitzada al llarg del curs, que haurà de ser exposada a la resta d'alumnat de l'assignatura.
Les persones que no vulguin assistir a classe han d'anunciar-ho abans de començar el curs, ja que en cas contrari afectarien negativament als seus equips i grups de treball abandonats.

En el cas de no participar en l'avaluació continuada, o en el cas d'haver suspès, l'avaluació final consisteix en resoldre un qüestionari que entendríem com un concentrat de "Proves de desenvolupament" i "Proves pràctiques". La resolució d'aquest qüestionari no es realitzaria durant l'hora d'examen, sinó en un termini suficient per poder-lo treballar (fora de l'Escola).

Important: Durant el curs es definiran les característiques formals dels documents a presentar. Es recomana l'ús de FreeMind per a la generació de mapes mentals. La presentació de bibliografia es farà, obligatòriament, en format telemàtic (compatible amb Zotero i amb Mendeley). La resta de documentació s'haurà de presentar en PDF seguint criteris de composició (marges, tipus de lletra, etc.) que es definiran durant el curs. Els documents de text i de dibuix/imatge emprats s'hauran de presentar en carpeta auxiliar. La documentació presentada en formats no vàlids no serà tinguda en compte per a l'avaluació.

() ESTUDIANTS ERASMUS o equivalents
- estudiants de l'Escola de Reus, expatriats durant el curs: es preveu la participació dels diversos equips de treball en grups paral·lels que podran comunicar-se mitjançant el campus virtual; la part corresponent a estudi de casos es realitzarà (amb modificacions adaptades a l'àmbit geogràfic) de la mateixa manera que la resta d'alumnes i es presentarà telemàticament; la part de "carpeta d'aprenentatge" es manté idèntica.
- estudiants provinents d'intercanvi, procedents d'altres llocs i que passaran el curs a l'Escola de Reus: les sessions teòriques, així com alguns resultats del taller, es troben adaptats a la realitat legislativa i jurídica catalana - per aquest motiu es proposarà a l'alumnat provinent d'intercanvi la modificació de la seva participació per adoptar el punt de vista del Dret Comparat.