2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Fonts d'informació
Bàsica , Código Técnico de la Edificación : (C.T.E.), , Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Ley de Ordenación de la Edificación, , Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Constitució Espanyola, 1978, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Llei Orgànica 6/2006 "Estatut d'Autonomia de Catalunya", 2006, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 1985, 2013, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Llei d'Urbanisme de Catalunya, (diverses), Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Cata
Comissió Europea, Estrategia Territorial Europea, 1999 (trad.), Generalitat de Catalunya
ed. Rovira i Ermengol, Josep, Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert, 1933, reimpr. 1985, Barcelona: Barcino
, Reial decret Legislatiu 1/2001, del Text Refós de la Llei d'Aigües, 2001, Madrid, Boletín Oficial del Estado

Al llarg del curs caldrà emprar nombrosos texts legals (codi penal, codi civil, lleis de base, etc.) així com reglaments i codis normatius sobre diferents aspectes. Descobrir quins són aquests textos forma part de l'assignatura - i, per tant, no són bibliografia recomanada.

Qualsevol publicació que contingui notes o comentaris sobre la legislació esmentada és útil per entendre l'esperit d'aquesta legislació.

Complementària Cervera Diaz, M. , Manual práctico para elaboración de estudios de seguridad y salud en obras de edificación , 2001 , Sevilla; Fundación cultural del COAAT de Sevilla
Del Arco Torres, M.A.; Pons González, M., Derecho de la construcción, 2006, Granada; Comares
Encyclopedia of Governance, Bevir, Mark, 2007, Thousand Oakes, Calif.; SAGE
Introducció al Dret Local i Urbanístic de Catalunya, Fuentes i Gasó, J.R; Ballbé Mallol, M; Gifreu i Font, J; Renyer i alimbau, J; Sabaté i Vidal, J.M., 2001, València: Tirant lo Blanch
Introducció al Dret Local de Catalunya, Gifreu i Font, Judit, 2002, Rubí: Cedecs Ed.
Ordenació del territori i Sostenibilitat al Camp de Tarragona, González Reverté, F; Oliveras i Samitier, J., 2003, Reus: Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep
Pensar el territori. Converses amb Albert Serratosa, Tort i Donada, J; Català Marticella, R., 2011, Barcelona: Dèria

En el moment de realitzar les pràctiques concretes, es parlarà de la bibliografia recomanada, segons les característiques de l'activitat - que es definirà després de les activitats introductòries en funció del seu resultat.