2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA.
   Continguts
Tema Subtema
Conceptes introductoris Què entenem per sostenibilitat.
Canvi climàtic.
La petjada ecològica.
Arquitectura sostenible a l’actualitat.
Anàlisi energètic d’edificis Energia i sostenibilitat.
Situació actual dels recursos energètics.
Il·luminació natural i artificial.
Energies fotovoltaica i eòlica i la seva integració arquitectònica.
Qualitat ambiental en edificis sostenibles.
Procediments i tècniques d’avaluació d’eficiència energètica en edificis.
Minimització i gestió del consum de l’energia en climatització. Bioclimatisme, energies renovables i eficiència energètica.
Il·luminació natural.
Condicionament passiu: Radiació, ventilació i moviment de l’aire.
Calefacció i refrigeració.
Energia solar tèrmica a baixa temperatura.
Programes de gestió i control.
Gestió eficient de l'aigua Consum i estalvi d'aigua.
Gestió i aprofitament d'aigües residuals.


Materials de construcció sostenible El paper dels materials en l’arquitectura sostenible.
Cicle de vida dels materials i gestió de residus.
Materials reciclats/reciclables.
Materials naturals.
Materials no convencionals.
Cicle de vida Planificar per minimitzar l'impacte en l'entorn.
Criteris per escollir els materials-
Adaptació d'estructures existents a nou usos.
Reutilitzar i reciclar.
Comfort i sostenibilitat Proporcionar aire pur
Utilitzar materials no tòxics i sense emissions
Proporcionar connexió visual amb l'exterior
Comfort tèrmic, visial i acústic.
Urbanisme Evitar augmentar la contaminació
Promoure el desenvolupament d'usos mixtos
Dissenyar integrant el transport públic
Facilitar el transport amb energia humana