DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HISTÒRIA MEDIEVAL Codi 12204105
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
ISLA FREZ, AMANCIO
BONET DONATO, MARIA
Adreça electrònica amancio.isla@urv.cat
maria.bonet@urv.cat
Professors/es
ISLA FREZ, AMANCIO
BONET DONATO, MARIA
Web
Descripció general L’assignatura serveix per aportar a l’alumne el coneixement sobre els conceptes i processos fonamentals d’un ampli període de la història occidental, conegut com a edat mitjana, tot introduint-lo en la comprensió de les diferents versions dels corrents historiogràfics sobre l’esmentada època. L'assignatura completa la formació assolida en el primer curs en "societat i cultura a l'edat mitjana". Per facilitar això les diverses propostes bibliogràfiques per tema seran comentades, a fi i a efecte de guiar a l’estudiant cap a lectures de caire generalista per una major efectivitat, però sense renunciar a la diversitat inherent a les diverses contribucions historiogràfiques. En aquest sentit, també la bibliografia seleccionada s’ha confeccionat a partir de diversos criteris que la justifiquen: preferència per les obres en castellà o català, elecció de llibres de síntesi ben confeccionats o monografies importants o transcendents, i fins i tot articles per els casos en que no es troba una apropiada proposta en format de llibre. L’alumne descobrirà determinades constants o elements estructurats que permeten situar la matèria de l’assignatura en blocs temàtics. Aquesta situació justifica i fa gairebé necessària la comprensió de la matèria de l’assignatura en un mateix curs acadèmic, però dividida en dos blocs. Quant a l’abast geogràfic, l’explicació del desenvolupament dels processos i estructures esmentades se centrarà en Occident —Europa— amb una atenció més general per a la Península Ibèrica o l’Orient mediterrani, i en determinats temes es referirà al Pròxim Orient. No s’estudiaran amb deteniment els temes específics relatius a Espanya perquè s’entén que els alumnes ja tenen una mínima formació en història medieval d’Espanya i que adquiriran l’oportú nivell universitari amb les assignatures d’història Medieval d’Espanya i d’història de la Corona d’Aragó, —optativa i obligatòria respectivament— del grau d’Història.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent