DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ARXIVÍSTICA Codi 12204113
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web
Descripció general Dins de l’ensenyament d’Història cal donar a l’alumnat una formació encaminada a la recerca en el seu vessant més pràctic. Aquesta assignatura entra de ple en aquest aspecte, donant les eines adequades per tal de conèixer els arxius, els fons que guarden i les possibilitats de recerca. No obstant no és aquest l’únic element que justifiquen l’assignatura, de manera que incidim també en l’important paper que els arxius desenvolupen en el marc de l’anomenada Societat de la Informació. Tenim doncs els dos elements cabdals que situen els arxius en una posició de privilegi en un nou escenari dibuixat a conseqüència de l’impuls i difusió arreu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Superada la concepció de l’Arxivística entesa només com un conjunt de tècniques dedicades gairebé exclusivament a la recollida, preservació, tractament i difusió del patrimoni documental de caràcter històric, en els darrers anys l’Arxivística més renovadora posa l’accent en la necessitat d’aplicar els principis de la gestió de documents amb la doble voluntat de garantir, d’una banda, la correcta generació, organització, preservació, tria i accés del creixent volum de documents administratius, i d’altra, reeixir en l’objectiu de prefigurar i planificar el contingut dels futurs arxius històrics. En l’Arxivística actual conflueixen, doncs, dues voluntats clarament explicitades: el seu vessant de ciència de l’administració i de la informació, i també la seva indefugible responsabilitat de fer perdurable i accessible un patrimoni públic. El seu caràcter de suport eficient a l’administració i als ciutadans, i d’instrument de potenciació de la recerca en ciències socials no són res més que dues cares d’una mateixa moneda que palesen la necessitat d’organitzar grans volums de documents i d’informació -la qual cosa requereix la integració de potents eines informàtiques- i a la vegada el compromís ineludible de fer-lo accessible en estricta aplicació del principi constitucional del lliure accés com en el de garantiment al dret a la privacitat dels ciutadans.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent