DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II Codi 19224110
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica olga.busto@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
Professors/es
BUSTO BUSTO, OLGA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura és continuitat de l'Anàlisi Química Enològica I de manera que, un cop assentats els fonaments de les tècniques d'anàlisi i de l'ús de l'utillatge del laboratori enològica s'estudien els mètodes generals d'anàlisi dels principals components químics del vi, tot posant una especial atenció en l'aspecte pràctic d'aquests. Amb això es pretén que l'alumne aprengui no tan sols a interperetar un protocol d'anàlisi enològica sinó que aconsegueixi també obtenir una visió àmplia dels paràmetres analítics emprats en l'enologia i la seva utilitat en la ressolució de problemes enològics. . Esta asignatura es continuidad de la asignatura Análisis Químico Enológico I de forma que, una vez asentados los fundamentos de las técnicas de análisis y del uso del utillaje del laboratorio enológico estudian los métodos generales de análisis de los principales componentes químicos del vino , poniendo especial atención en el aspecto práctico de los mismos. Con ello se pretende que el alumno aprenda no sólo a interpretar un protocolo de análisis enológico sino que consiga también obtener una visión amplia de los parámetros analíticos empleados en la enología y su utilidad en la resolución de problemas enológicos. .
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent