DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20605112
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Primer AN conv. única
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Psicologia
Coordinador/a
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Adreça electrònica catalina.ubiedo@urv.cat
lluis.balsells@urv.cat
magi.casellas@urv.cat
Professors/es
UBIEDO PEREZ, CATALINA
BALSELLS VIRGILI, LLUÍS
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Web
Informació rellevant Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització i defensa del treball final de Màster. Aquest projecte ha de respondre a una activitat empresarial real. Per això, sempre que sigui possible, es realitzarà de l'empresa en la que s'hagi dut a terme les pràctiques. L'objectiu de l'elaboració del Treball Final del Màster és el de realitzar un treball que permeti aplicar i integrar els coneixements, habilitats i actituds que han anat obtenint al llarg del màster.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent