Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries A partir de casos reals, es fa rellevant la necessitat existent d'eines que ajudin a enfrontar-se als complexos problemes que apareixen en la realitat d'una carrera profesional. Es presenta l'organització del curs i el procediment d'avaluació.
Sessió Magistral En cada capítol es dedica un temps a fer una presentació formal de les eines introduides, amb profusió d'exemples d'aplicació i una discussió oberta amb els alumnes.
Resolució de problemes, exercicis Seguint la sessió magistral, es proposen una o més situacions on aplicar les eines introduides. Els estudiants, en grup, tracten les situacions. Finalment, es presenten i discuteixen les conclusions a que han arribat cada grup.
Treballs L'última part del curs està dedicada a la realització d'un treball, en grup, que correspon a la resolución d'un problema de definició difusa. Els estudiants han d'aplicar les tècniques presentades (tantes com sigui posssible), proposar solucions i seleccionar la(les) millor(s) utilitzant els criteris i eines proporcionades. S'utilitza com a factor principal de l'avaluació.