Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Es recullen cada sessió. S'analitzen i comenten en sessions posteriors. Serveixen per individualitzar la nota, si és el cas. 5%
Treballs Només per a alumnes amb més d'un 75% d'assistència a les sessions presencials.
Problema general a resoldre en grup. Es proposa en l'última part del curs. Cal lliurar un informe convenientment organitzat. Constitueix la part fonamental de l'avaluació.
95%
Proves de Desenvolupament En aquells casos que per, manca de assistència (<75%) o una participació insuficient en el treball final, no quedi acreditat l'aprofitament del curs, es procedeix a la realització d'una prova individual formal que revisa les tècniques bàsiques implementades. Llavors, constitueix la nota final. 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria