Objectius Competències
-Conèixer els conceptes bàsics de l'escola com a organització. A1
-Conèixer i interpretar la normativa escolar. A1
B2
B3
-Resoldre situacions de la vida escolar, d'acord amb la normativa vigent A1
B2
B3
B13
B14
C3
-Elaborar diversos documents administratius, organitzatius i comunicatius. A1
B2
C2
-Incorporar la pràctica reflexiva i la formació com a base del desenvolupament professional. A1
B4
B12
B17
C3
-Entendre la innovació educativa i l'avaluació del processos d'ensenyament-aprenentatge com a base de la acció educativa a l'aula. A1
B3
B5
B12
B17
B18
C2
C3
-Participar activament i de forma cooperativa en la recerca, els debats i els treballs grupals proposats a classe. A1
B5
B14
B15
C2