Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
6 0 6
Sessió Magistral
3 3 6
Fòrums de discussió
0 5 5
Estudis previs
0 5 5
Resolució de problemes, exercicis
0 5 5
Pràctiques a través de TIC
0 36 36
Metodologies integrades
0 5 5
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat