Descripció Pes
Seminaris Presentació d'un treball de curs. 50%
Resolució de problemes, exercicis Informes escrits de les pràctiques dutes a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria