Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A6
A8
B4
38 58 96
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
B4
B5
C2
C4
10 16 26
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A8
C4
4 8 12
Atenció personalitzada
4 4 8
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C4
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat