Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries L'assignatura es divideix en dos grans blocs; Egipte i el POA. La primera sessió de cada bloc serà una introducció a l'assignatura, l'explicació dels mètodes d'avaluació, la bibliografia recomanada i un panorama general del temari.
Sessió Magistral Classes teòriques presencials.
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques. De caràcter obligatori. Consistiran en la visita a museus, exposicions i/o jaciments arqueològics relacionats amb el temari de l’assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Pràctiques. De caràcter obligatori integrades a les classes teòriques. S'analitzaran textos, imatges i mapes geopolítics.
Atenció personalitzada Es procurarà que els alumnes tinguin un tracte directe amb el professorat per solucionar els problemes derivats del seu ensenyament en aquesta assignatura