Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A6
A8
B4
S'avaluarà l'assistència i participació 5 %
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
B4
B5
C2
C4
Treball de pràctiques 25%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A8
C4
Anàlisi de mapes geopolítics (10 %) i anàlisis de textos (10 %). 20 %
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C4
Prova teòrica sobre les sessions magistrals i l'activitat de l'alumne associada a l'aprofundiment de les sessions magistrals 50 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació s'efectuarà de forma continuada per als alumnes que segueixin presencialment al menys el 80 % de les classes i participin de les activitats que es vagin generant. Les pràctiques de l'assignatura són obligatòries a tots els efectes.

A la segona convocatòria s´apliquen els mateixos criteris d´avaluació.