Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
 A9 Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i literaris compromesos en la construcció històrica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.