Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
 A9 Coneix el pensament del segle XX.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
 B7 Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat