Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l’art europeu produït en els segles que es tracten.
Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i començaments del segle XXI.
 A7 Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals.
 A10 Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient