Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Seminaris
A4
A7
C3
42 25 67
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A7
A10
C3
2 15 17
Pràctiques de camp/sortides
A4
B4
B5
C2
5 35 40
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A7
2 17 19
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat