Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El professor introduirà el programa de l'assignatura, donarà les normes per fer els treballs, el llistat dels seminaris que es faràn, la forma d'obtindre i treballar els textos recomanats i les pautes a seguir durant el curs.
Seminaris Cada setmana es tractarà un tema relacionat amb la història del cinema i de la fotografia d'actualitat o de reforç del temari en forma de seminari, mitjançant conferència o visionat de films
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es donarà a través del moodle o la fotocopiadora cada setmana els temes bàsics de la història del cinema i la fotografia.
Pràctiques de camp/sortides S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona.
Atenció personalitzada S'atendran i resoldran tots els dubtes i problemes plantejats pels alumnes sobre el temari de l'assignatura, seminaris i els treballs pràctics tant en hores de despatx com a l'aula.