Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A4
A7
C3
Es realitzarà una prova consistent en 30 preguntes sobre el temes vist a classe. 30%
Pràctiques de camp/sortides
A4
B4
B5
C2
S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona. 20%
Proves objectives de tipus test
A7
Es realitzarà una prova consistent en 50 preguntes sobre el temari donat als alumnes. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es realitzarà de la mateixa manera que la primera: una prova objectiva de tipus test amb preguntes sobre el temari i els seminaris (80%) més les pràctiques (20%).