Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
 A2 Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg del segle XX.
Coneix les relacions polítiques del segle XX.
 A7 Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques i electròniques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric