Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
52 60 112
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
6 30 36
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat