Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A1
Es faran dos exàmens: un de parcial i un de final.
Cada examen tindrà l'estructura següent:
- 75% avaluació dels continguts de l'assignatura, mitjançant 3 apartats teòrics
- 25% avaluació de les pràctiques realitzades, mitjançant un exercici pràctic (a partir d'un o dos textos històrics treballats a classe).
50% parcial
50% final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En el cas que en 1a convocatòria no se segueixi l'avaluació continuada (no s'hagi presentat a l'examen parcial) o es suspengui l'examen parcial, l'alumne farà un únic examen final amb un valor del 100%.

En segona convocatòria es farà un examen de recuperació per als alumnes suspesos.

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura, amb un valor del 100%. Està adreçada als estudiants que no han superat la 1a convocatòria o no s'hi hagin presentat.