Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix la història de l'entorn proper local i regional.
Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.
Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.
 A7 Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els temes tractats amb l'actualitat.
Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.
Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).
Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques i electròniques.
 A8 Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
 A10 Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa