Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.15 0 0.15
Sessió Magistral
A1
A7
40 60 100
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A7
14 4 18
Treballs
A1
A7
0.3 30 30.3
Atenció personalitzada
0.15 0 0.15
 
Proves de desenvolupament
A1
A7
1 0 1
Proves mixtes
A1
A7
1 0 1
Proves de desenvolupament
A1
A7
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat