Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de la dinàmica del curs i de la matèria
Sessió Magistral Explicacions del temari, que els alumnes treballen a partir de la bibliografia.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Comentari de text, que es preguntaran en una prova escrita pràctica
Treballs Quadern d'aprenentatge
Atenció personalitzada Seguiment del quadern d'aprenentatge i de les lectures