Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
A7
El treball autònom consisteix en preparar les lectures, llegir i fer fitxes escrites a mà que es poden portar a la prova. L'alumne podrà demostrar l'assoliment de les lectures en una prova oral o en una prova escrita. L'avaluació es farà en dues parts. 15%
Proves de desenvolupament
A1
A7
Primera prova: de continguts teòrics 35%
Proves mixtes
A1
A7
Prova de les lectures i comentaris de text. Els alumnes que no facin la presentació i discussió oral de les lectures, ho farà per escrit. La professora valorarà, segons el seguiment dels alumnes, si poden fer-ho oral o escrit. En la prova escrita hi haurà també un comentari de text 15%
Proves de desenvolupament
A1
A7
Segona prova dels contiguts del temari i de la bibliografia 35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria és una prova total, pels alumnes que no han superat l'avaluació continuada. Caldrà lliurar el quadern d'aprenentatge. Els percentatges són 80 i 20 per cent respectivament, pero el quadern és condició sine quae non per a corregir la prova, i amb el requeriment d'obtenir més del 3 per fer la mitjana en el quadern.