Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.
Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
 A2 Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de la història.
Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els seus antecedents i conseqüències.
Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus sistemes de relació.
 A4 Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
 A6 Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari de text o material afí.
Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites, numismàtica i arqueologia.
 A8 Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la història del territori.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte