Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A2
A6
B4
2 4 6
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C2
C3
C4
40 58 98
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
A8
B4
C4
10 20 30
Atenció personalitzada
4 8 12
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C2
C3
C4
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat