Assignatures que en continuen el temari
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA/12204224
HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA/12204223
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA/12204257
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA/12204256

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ/12204116
HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA/12204203

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ARQUEOLOGIA/12204111
HISTÒRIA ANTIGA/12204104
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA/12204201