Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 4 6
Sessió Magistral
A8
CT2
CT4
38 62 100
Pràctiques de camp/sortides
A8
CT2
CT4
10 16 26
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
CT2
4 4 8
Atenció personalitzada
2 4 6
 
Proves de desenvolupament
A8
CT2
CT4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat