Tema Subtema
TEMA 1.- De l’imperi romà a l’edat mitjana Problemes en torn a la transició.
El baix imperi romà: transformacions polítiques, econòmiques i canvis socials.
Els trets distintius de les societats de l'antiguitat tardana.
TEMA 2.- Les migracions germàniques i l'imperi romà oriental Migracions i "invasions" dinàmiques militars i d'assentament
La consolidació de l'Imperi romà oriental: reorganització fins a l'època justinianea, les fites de Justinià, i els elements definitoris de las societats orientals
Els regnes bàrbars
TEMA 3.- La cultura i l'Església al món tardoantic El primer cristianisme, les persecucions, i la consolidació de les estructures eclesials -monacat, església romana, patriarcat de Constantinoble-
Les controvèrsies religioses i la definició de les ortodòxies
La conversió dels pobles germànics
Importància de l’Església
Les grans figures intel.lectuals
TEMA 4.- El món islàmic dels primers segles i el desenvolupament de l'imperi bizantí L'Àrabia preislàmica i la figura de Mahoma
Aspectes principals de la religió islàmica: orígens i evolució
Les conquestes, fórmules d'ocupació i relació dels conqueridors amb els territoris ocupats
Aspectes de la cultura islàmica
Característiques de Bizanci, les reformes del segle VII i conseqüències
La discussió en torn al culte de les imatges
TEMA 5.- El món carolingi: els canvis socials i culturals El marc polític i institucional de l'imperi carolingi
La societat i economia carolíngia: les "villae"; i el debat entorn a la tesi de H. Pirenne
El renaixement carolingi i els renaixements
TEMA 6.- El feudalisme institucional i el feudalisme com a sistema socioeconòmic Les relacions feudo-vassallàtiques i les principals evolucions
El debat sobre el feudalisme com a sistema socioeconòmic. De l'anàlisi revisionista a les innovacions en el materialisme històric
El paper de l’Església: moviments de pau i treva de Déu
Les imatges sobre la societat feudal: divisió trifuncional i el mite del cavaller
TEMA 7.- Transformacions socieconòmiques i creixement en el medi rural a la plena edat mitjana (segles X-XIII) El creixement de la població, els canvis en el clima, la tecnologia, els conreus i en els rendiments agraris
-Les colonitzacions agràries i les noves modalitats d’organització del poblament
-Evolució del règim de propietat, de les relacions de dependència i la transformació de la renda feudal
TEMA 8.- Diversificació i expansió del feudalisme a la plenitud medieval Característiques bàsiques sobre la consolidació de les monarquies feudals i l'expansió territorial del món feudal: croades, la conquesta a la Península Ibèrica i a l'Est d'Alemanya
El renaixement urbà: el desenvolupament de la vida urbana: les teories entorn de la reactivació de les ciutats
Les estructures urbanes i els nous grups socials. L'activitat artesanal
El renaixement comercial: rutes, mercats, tècniques mercantils i fires
TEMA 9.- El renaixement cultural, la renovació de la espiritualitat i del pensament a la plena edat mitjana Aspectes generals del renaixement intel•lectual i artístic del segle XII. Pensament laic, les universitats, del romànic a l’eclosió del gòtic i la literatura èpica o poesia goliàrdica
Reformes i renovació del monacat: del Cister als mendicants
Els moviments heterodoxos o “herètics” i la seva repressió
Les fites de l’escolàstica
Les noves concepcions sobre la societat i la política
TEMA 10.- Els canvis socials des de la crisi demogràfica del segle XIV i el desenvolupament del capitalisme mercantil El debat historiogràfic entorn a la crisi medieval: el corrent malthusià, els detractors i la discussió actual sobre l’abast real de la crisi
La Pesta Negra i les conseqüències en el medi agrari i en la vida urbana
Conflictes socials rurals i la ciutat
La guerra: element agreujant o de creixement
De les manifestacions crítiques a la recuperació dels segle XV: la nova realitat rural, les societats urbanes i la consolidació del comerç de llarga distància
Els canvis socials baixmedievals a la Península Ibèrica
TEMA 11.- Espiritualitat i el pensament a la baixa edat mitjana L’evolució de la teoria del coneixement i els orígens de la ciència moderna
La secularització de la teoria política
Les noves concepcions entorn a la societat
Els canvis en les mentalitats
El renaixement artístic