Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'alumne realitzarà una prova única amb atenció als continguts de l'assignatura, a les lectures i als textos. Per tant, en la prova única es fa atenció a la teoria i a la pràctica. Es correspon al 100% de la qualificació de la segona convocatòria.