Tema Subtema
1. El naixement de la raó moderna.
1. Introducció.
2. Per què amb Descartes comença la modernitat?
3. Leibniz: el model racionalista.
4. Locke, Hume i Berkeley.
5. Kant: el gir copernicà.
2. El pensament crític de la Il·lustració.

1. Introducció: Il·lustració, Lumières, Aufklärung, Enlightenment.
2. L’Enciclopèdia : D’alembert i Diderot. Voltaire.
3. Lessing i Kant.
3. El moviment romàntic i la formació de l’ Idealisme.
1. Pensament i història.
2. Antic/Modern, Ingenu/Sentimental, Clàssic/Romàntic.
3. Filosofia i art.
4. Hegel o la maduresa de l’ Idealisme.
4. La crisi del racionalisme metafísic: F. Nietzsche.


1. Introducció.
2. La crítica del coneixement i de la metafísica.
3. La crítica a la moralitat i a la religió. Transmutació de tots els valors.
4. El paper de l’art en l’obra de Nietzsche
5. El mètode científic i les ciències humanes: Positivisme i Historicisme.

1. El positivisme social d’A. Comte.
1.1. Previs del pensament comtià.
1.2. Llei dels tres estats.
1.3. Les ciències.
1.4. La sociologia.
2. L’ Historicisme i la seva problemàtica: W. Dilthey.
2.1. Ciències de la natura i ciències de l’esperit.
2.2. La crítica de la raó històrica.
2.3. Historicisme i hermenèutica.
6. Fenomenologia i Hermenèutica.
1. Caracterització de la Fenomenologia.
2. E. Husserl: contra el cientifisme i l’ historicisme.
3. H-G. Gadamer: Veritat i Mètode. Rehabilitació de la tradició humanística.