Altres comentaris i segona convocatòria

Com que es pot assistir a classe, l'estudiant pot optar per presentar-se a la primera convocatòria, recordant que la prova de desenvolupament té un pes del 80 % sobre la nota, però cal aprovar-la per a poder fer mitja amb les altres activitats (20%). Aquestes altres activitats són l'assistència a les classes de comentari de text i la presentació del comentaris per escrit quan la professora els requereixi.

En la segona convocatòria, en cas de no haver fet el seguiment del curs, a més de la prova de desenvolupament, s'hauran de presentar per escrit tots els comentaris de text.