Altres comentaris i segona convocatòria

La primera part de l'assignatura serà impartida per la professora Marta Serrano. A més de les classes magistrals i les pràctiques, avaluarà seguint algunes metodologies inserides dins del que es coneix com a Estudi de Cas i Ressolució de Problemes, i altres consistents en la lectura de textos que l'alumne haurà de treballar. La segona part de l'assignatura serà impartida pel professor Jorge Ángel Carbonell. Per altra banda, la segona convocatòria és una prova total de l'assignatura. Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada.